TCSVT early access papers are available in advance of the final electronic or print versions here. Early Access articles are peer reviewed but may not be fully edited. They are fully citable from the moment they appear in IEEE Xplore.

September 2017, Volume 27, Issue 9

Multi-Task Rank Learning for Image Quality Assessment
Long Xu ; Jia Li ; Weisi Lin ; Yongbing Zhang ; Lin Ma ; Yuming Fang ; Yihua Yan

Objective Video Quality Assessment Based on Perceptually Weighted Mean Squared Error
Sudeng Hu ; Lina Jin ; Hanli Wang ; Yun Zhang ; Sam Kwong ; C. -C. Jay Kuo

Semiparametric Decolorization With Laplacian-Based Perceptual Quality Metric
Qiegen Liu ; Peter Xiaoping Liu ; Yuhao Wang ; Henry Leung

Efficient Method for High-Quality Removal of Nonuniform Blur in the Wavelet Domain
Tao Yue ; Jinli Suo ; Xun Cao ; Qionghai Dai

Bundled Kernels for Nonuniform Blind Video Deblurring
Lei Zhang ; Le Zhou ; Hua Huang

AllFocus: Patch-Based Video Out-of-Focus Blur Reconstruction
Yinting Wang ; Zhenyang Wang ; Dapeng Tao ; Shaojie Zhuo ; Xianghua Xu ; Shiliang Pu ; Mingli Song

Nonlocal Gradient Sparsity Regularization for Image Restoration
Hangfan Liu ; Ruiqin Xiong ; Xinfeng Zhang ; Yongbing Zhang ; Siwei Ma ; Wen Gao

A Hybrid Approach for Near-Range Video Stabilization
Shuaicheng Liu ; Binhan Xu ; Chuang Deng ; Shuyuan Zhu ; Bing Zeng ; Moncef Gabbouj

Stereoscopic Image Stitching Based on a Hybrid Warping Model
Weiqing Yan ; Chunping Hou ; Jianjun Lei ; Yuming Fang ; Zhouye Gu ; Nam Ling

Multiview Hessian Semisupervised Sparse Feature Selection for Multimedia Analysis
Caijuan Shi ; Gaoyun An ; Ruizhen Zhao ; Qiuiqi Ruan ; Qi Tian

Balanced Mixture of Deformable Part Models With Automatic Part Configurations
De Cheng ; Yihong Gong ; Jingjun Wang ; Nanning Zheng

Resolution Independent Real-Time Vector-Embedded Mesh for Animation
Chih-Yuan Yao ; Kuang-Yi Chen ; Hong-Nian Guo ; Cheng-Chi Li ; Yu-Chi Lai

Adaptive Appearance Modeling With Point-to-Set Metric Learning for Visual Tracking
Jun Wang ; Yuanyun Wang ; Hanzi Wang

A Bayesian Approach to Camouflaged Moving Object Detection
Xiang Zhang ; Ce Zhu ; Shuai Wang ; Yipeng Liu ; Mao Ye

Human Motion Tracking by Multiple RGBD Cameras
Zhenbao Liu ; Jinxin Huang ; Junwei Han ; Shuhui Bu ; Jianfeng Lv

Near-Optimal Cross-Layer Forward Error Correction Using Raptor and RCPC Codes for Prioritized Video Transmission Over Wireless Channels
Yonghong Hou ; Jianming Xu ; Wei Xiang ; Maode Ma ; Jianjun Lei

Vacant Parking Space Detection Based on a Multilayer Inference Framework
Ching-Chun Huang ; Hoang Tran Vu
Publication Year: 2017, Page(s):2041 - 2054

Correction to “Fast Mode Selection for HEVC Intra-Frame Coding With Entropy Coding Refinement Based on a Transparent Composite Model”
Nan Hu ; En-Hui Yang

Recent Posts

August 2, 2017
October 14, 2016
October 11, 2016