2017IEEE CASS Rio Grande do Sul Chapter

2016  IEEE CASS Rio Grande do Sul Chapter

2015  IEEE CASS Peru Chapter

2014  IEEE CASS Rio Grande do Sul Chapter

2013  IEEE CASS Rio Grande do Sul Chapter

2012  IEEE CASS Peru Chapter

2011  IEEE CASS Peru Chapter

2010  IEEE CASS Puebla Chapter

2009  IEEE CASS Rio de Janeiro Chapter

2008  IEEE CASS Colombia Chapter