January 2019, Volume 29, Issue 1

Image Boundary Extension With Mean Value for Cosine–Sine Modulated Lapped/Block Transforms
Ryoma Ishibashi; Taizo Suzuki; Seisuke Kyochi; Hiroyuki Kudo

Complementary Color Wavelet: A Novel Tool for the Color Image/Video Analysis and Processing
Yang Chen; Dan L; Jian Qiu Zhang

Low-Illumination Image Enhancement Algorithm Based on a Physical Lighting Model
Shun-Yuan Yu; Hong Zhu

A Fast Image Contrast Enhancement Algorithm Using Entropy-Preserving Mapping Prior
Bo-Hao Chen; Yu-Ling Wu; Ling-Feng Shi

Perceptual Video Hashing for Content Identification and Authentication
Fouad Khelifi; Ahmed Bouridane

Sparse-to-Dense Depth Estimation in Videos via High-Dimensional Tensor Voting
Botao Wang; Junni Zou; Yong Li; Kuanyu Ju; Hongkai Xiong; Yuan F. Zheng

Single Image Depth Estimation With Normal Guided Scale Invariant Deep Convolutional Fields
Han Yan; Xin Yu; Yu Zhang; Shunli Zhang; Xiaolin Zhao; Li Zhang

Hierarchical Image Segmentation Ensemble for Objectness in RGB-D Images
Huiqun Wang; Di Huang; Kui Jia; Yunhong Wang

Toward a Comprehensive Face Detector in the Wild
Jianshu Li; Luoqi Liu; Jianan Li; Jiashi Feng; Shuicheng Yan; Terence Sim

Multi-Fold Gabor, PCA, and ICA Filter Convolution Descriptor for Face Recognition
Cheng-Yaw Low; Andrew Beng-Jin Teoh; Cong-Jie Ng

Reference Clip for Inter Prediction in Video Coding
Changyue Ma; Dong Liu; Xiulian Peng; Feng Wu; Houqiang Li; Tingting Wang

An Adaptive CU Size Decision Algorithm for HEVC Intra Prediction Based on Complexity Classification Using Machine Learning
Xingang Liu; Yayong Li; Deyuan Liu; Peicheng Wang; Laurence T. Yang

Temporal-Layer-Motivated Lambda Domain Picture Level Rate Control for Random-Access Configuration in H.265/HEVC
Yanchao Gong; Shuai Wan; Kaifang Yang; Hong Ren Wu; Ying Liu

Decoding-Energy-Rate-Distortion Optimization for Video Coding
Christian Herglotz; Andréas Heindel; André Kaup

A Subjective and Objective Study of Stalling Events in Mobile Streaming Videos
Deepti Ghadiyaram; Janice Pan; Alan C. Bovik

TFDASH: A Fairness, Stability, and Efficiency Aware Rate Control Approach for Multiple Clients Over DASH
Chao Zhou; Chia-Wen Lin; Xinggong Zhang; Zongming Guo

SSDH: Semi-Supervised Deep Hashing for Large Scale Image Retrieval
Jian Zhang; Yuxin Peng

Video Summarization by Learning Deep Side Semantic Embedding
Yitian Yuan; Tao Mei; Peng Cui; Wenwu Zhu

VLSI Design of an Efficient Flicker-Free Video Defogging Method for Real-Time Applications
Yeu-Horng Shiau; Yao-Tsung Kuo; Pei-Yin Chen; Feng-Yuan Hsu

kOut ofnRegion-Based Progressive Visual Cryptography
Ching-Nung Yang; Chih-Cheng Wu; Yi-Chin Lin

Compressed-Domain Highway Vehicle Counting by Spatial and Temporal Regression
Zilei Wang; Xu Liu; Jiashi Feng; Jian Yang; HongSheng Xi

Video Compression Based on Spatio-Temporal Resolution Adaptation
Mariana Afonso; Fan Zhang; David R. Bull