December 2017, Volume 27, Issue 12

Two-Layer Gaussian Process Regression With Example Selection for Image Dehazing
Xin Fan; Yi Wang; Xianxuan Tang; Renjie Gao; Zhongxuan Luo

Hierarchical Superpixel-to-Pixel Dense Matching
Xingping Dong; Jianbing Shen; Ling Shao

Saliency Detection for Unconstrained Videos Using Superpixel-Level Graph and Spatiotemporal Propagation
Zhi Liu; Junhao Li; Linwei Ye; Guangling Sun; Liquan Shen

Motion-Adaptive Frame Deletion Detection for Digital Video Forensics
Chunhui Feng; Zhengquan Xu; Shan Jia; Wenting Zhang; Yanyan Xu

Geometry-Based Camera Calibration Using Five-Point Correspondences From a Single Image
Hua-Tsung Chen

Visual Tracking via Joint Discriminative Appearance Learning
Chong Sun; Fu Li; Huchuan Lu; Gang Hua

A Framework for Online Segmentation and Classification of Modeled Actions Performed in the Context of Unmodeled Ones
Dimitrios Kosmopoulos; Konstantinos Papoutsakis; Antonis Argyros

Cost-Effective Active Learning for Deep Image Classification
Keze Wang; Dongyu Zhang; Ya Li; Ruimao Zhang; Liang Lin

Layerwise Class-Aware Convolutional Neural Network
Zhen Cui; Zhiheng Niu; Luoqi Liu; Shuicheng Yan

Temporal Pyramid Pooling-Based Convolutional Neural Network for Action Recognition
Peng Wang; Yuanzhouhan Cao; Chunhua Shen; Lingqiao Liu; Heng Tao Shen

A Regression-Based User Calibration Framework for Real-Time Gaze Estimation
Nuri Murat Arar; Hua Gao; Jean-Philippe Thiran

Block-Composed Background Reference for High Efficiency Video Coding
Fangdong Chen; Houqiang Li; Li Li; Dong Liu; Feng Wu

Lower Complexity Lifting Structures for Hierarchical Lapped Transforms Highly Compatible With JPEG XR Standard
Taizo Suzuki; Taichi Yoshida

Energy Consumption Models for Smart Camera Networks
Juan Carlos SanMiguel; Andrea Cavallaro

Characterizing and Modeling User Behavior in a Large-Scale Mobile Live Streaming System
Zhenyu Li; Mohamed Ali Kaafar; Kavé Salamatian; Gaogang Xie

Delay–Rate–Distortion Optimization for Cloud Gaming With Hybrid Streaming
Xiaoming Nan; Xun Guo; Yan Lu; Yifeng He; Ling Guan; Shipeng Li; Baining Guo

A Fully Pipelined Hardware Architecture for Intra Prediction of HEVC
Biao Min; Zhe Xu; Ray C. C. Cheung

Adaptive Approximated DCT Architectures for HEVC
Maurizio Masera; Maurizio Martina; Guido Masera

iAVS2: A Fast Intra-Encoding Platform for IEEE 1857.4
Kui Fan; Ronggang Wang; Zhenyu Wang; Ge Li; Wen Gao

Algorithm and Architecture Design of Multirate Frame Rate Up-conversion for Ultra-HD LCD Systems
Yung-Lin Huang; Fu-Chen Chen; Shao-Yi Chien