September 2017, Volume 27, Issue 9


Multi-Task Rank Learning for Image Quality Assessment
Long Xu ; Jia Li ; Weisi Lin ; Yongbing Zhang ; Lin Ma ; Yuming Fang ; Yihua Yan

Objective Video Quality Assessment Based on Perceptually Weighted Mean Squared Error
Sudeng Hu ; Lina Jin ; Hanli Wang ; Yun Zhang ; Sam Kwong ; C. -C. Jay Kuo

Semiparametric Decolorization With Laplacian-Based Perceptual Quality Metric
Qiegen Liu ; Peter Xiaoping Liu ; Yuhao Wang ; Henry Leung

Efficient Method for High-Quality Removal of Nonuniform Blur in the Wavelet Domain
Tao Yue ; Jinli Suo ; Xun Cao ; Qionghai Dai

Bundled Kernels for Nonuniform Blind Video Deblurring
Lei Zhang ; Le Zhou ; Hua Huang

AllFocus: Patch-Based Video Out-of-Focus Blur Reconstruction
Yinting Wang ; Zhenyang Wang ; Dapeng Tao ; Shaojie Zhuo ; Xianghua Xu ; Shiliang Pu ; Mingli Song

Nonlocal Gradient Sparsity Regularization for Image Restoration
Hangfan Liu ; Ruiqin Xiong ; Xinfeng Zhang ; Yongbing Zhang ; Siwei Ma ; Wen Gao

A Hybrid Approach for Near-Range Video Stabilization
Shuaicheng Liu ; Binhan Xu ; Chuang Deng ; Shuyuan Zhu ; Bing Zeng ; Moncef Gabbouj

Stereoscopic Image Stitching Based on a Hybrid Warping Model
Weiqing Yan ; Chunping Hou ; Jianjun Lei ; Yuming Fang ; Zhouye Gu ; Nam Ling

Multiview Hessian Semisupervised Sparse Feature Selection for Multimedia Analysis
Caijuan Shi ; Gaoyun An ; Ruizhen Zhao ; Qiuiqi Ruan ; Qi Tian

Balanced Mixture of Deformable Part Models With Automatic Part Configurations
De Cheng ; Yihong Gong ; Jingjun Wang ; Nanning Zheng

Resolution Independent Real-Time Vector-Embedded Mesh for Animation
Chih-Yuan Yao ; Kuang-Yi Chen ; Hong-Nian Guo ; Cheng-Chi Li ; Yu-Chi Lai

Adaptive Appearance Modeling With Point-to-Set Metric Learning for Visual Tracking
Jun Wang ; Yuanyun Wang ; Hanzi Wang

A Bayesian Approach to Camouflaged Moving Object Detection
Xiang Zhang ; Ce Zhu ; Shuai Wang ; Yipeng Liu ; Mao Ye

Human Motion Tracking by Multiple RGBD Cameras
Zhenbao Liu ; Jinxin Huang ; Junwei Han ; Shuhui Bu ; Jianfeng Lv

Near-Optimal Cross-Layer Forward Error Correction Using Raptor and RCPC Codes for Prioritized Video Transmission Over Wireless Channels
Yonghong Hou ; Jianming Xu ; Wei Xiang ; Maode Ma ; Jianjun Lei

Vacant Parking Space Detection Based on a Multilayer Inference Framework
Ching-Chun Huang ; Hoang Tran Vu
Publication Year: 2017, Page(s):2041 - 2054

Correction to “Fast Mode Selection for HEVC Intra-Frame Coding With Entropy Coding Refinement Based on a Transparent Composite Model”
Nan Hu ; En-Hui Yang