2016-2017 CASS Student Design Competition World Winner

Project Title: SMART PET CLOTHING: GUARDIAN OF HEALTH AND MOOD

 • Team: Yu-Jin Lin(1), Yao-Tse Chang(1), Hao-Yun Lee(1), Zhan-Xian Liao(1), You-Ren Du(1), Yi-Wu Hung(2), and Hao-Yu Tsai(2)
 • Affiliations:
  • (1) Department of Electrical Engineering, National Cheng-Kung University, Tainan, Taiwan
  • (2) Tainan First High School, Tainan, Taiwan
 • Chapter: Tainan (Taiwan)

2016-2017 CASS Student Design Competition World Honorable Mention

Project Title: A MAN-MACHINE INTERACTION SYSTEM BASED ON EEG, EOG AND MACHINE LEARNING

 • Team: Yufei Hu(1), Qirui Zhang(1), Xiaoyi Sun(1), Bo Zhang(1), Min Li(2), Yufan Zhou(3)
 • Affiliations:
  • (1) Department of micro/nanoElectronics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
  • (2) Department of Electronic Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
  • (3) Shanghai Jin Shan High School, Shanghai, China
 • Chapter: Shanghai (China)

 View Photos of the Awards Ceremony