Location: Torino, Italy

Date: July 1, 2015 (Wednesday)

Time: 12:40-14:00

Attendees:

 • Chia-Wen Lin
 • Zicheng Liu
 • Homer Chen
 • Ching-Yung Lin
 • Tao Mei
 • Pascal Frossard
 • Yi-Hsuan Yang
 • Samson Cheung
 • Anthony Vetro
 • Ying Li
 • Ming-Ting Sun
 • Shao-Yi Chien
 • Zhenzhong Chen (online)