Laplacian Regularized Nonnegative Representation for Clustering and Dimensionality Reduction

Yin-Ping Zhao; Long Chen; C. L. Philip Chen

Deep Adversarial Data Augmentation for Extremely Low Data Regimes

Xiaofeng Zhang; Zhangyang Wang; Dong Liu; Qifeng Lin; Qing Ling

Rethinking Triplet Loss for Domain Adaptation

Weijian Deng; Liang Zheng; Yifan Sun; Jianbin Jiao

A Fast Iterative Method for Removing Impulsive Noise From Sparse Signals

Sahar Sadrizadeh; Nematollah Zarmehi; Ehsan Asadi Kangarshahi; Hamidreza Abin; Farokh Marvasti

Recaptured Screen Image Demoiréing

Huanjing Yue; Yan Mao; Lipu Liang; Hongteng Xu; Chunping Hou; Jingyu Yang

Omnidirectional Video Quality Index Accounting for Judder

Saeed Mahmoudpour; Peter Schelkens

Defeating Lattice-Based Data Hiding Code Via Decoding Security Hole

Yuan-Gen Wang; Guopu Zhu; Jin Li; Mauro Conti; Jiwu Huang

Batch Steganography via Generative Network

Nan Zhong; Zhenxing Qian; Zichi Wang; Xinpeng Zhang; Xiaolong Li

Hyperspectral Computational Imaging via Collaborative Tucker3 Tensor Decomposition

Yang Xu; Zebin Wu; Jocelyn Chanussot; Zhihui Wei

Efficient Recoverable Cryptographic Mosaic Technique by Permutations

Elaine Y.-N. Sun; Hsiao-Chun Wu; Costas Busch; Scott C.-H. Huang; Yen-Cheng Kuan; Shih Yu Chang

Weakly Supervised Reinforced Multi-Operator Image Retargeting

Ya Zhou; Zhibo Chen; Weiping Li

Video Camera Latency Analysis and Measurement

Sven Ubik; Jiří Pospíšilík

A Parallel Architecture of Age Adversarial Convolutional Neural Network for Cross-Age Face Recognition

Yangjian Huang; Haifeng Hu

Learning Representations From Skeletal Self-Similarities for Cross-View Action Recognition

Zhanpeng Shao; Youfu Li; Hong Zhang

Real Time Video Object Segmentation in Compressed Domain

Zhentao Tan; Bin Liu; Qi Chu; Hangshi Zhong; Yue Wu; Weihai Li; Nenghai Yu

Robust Texture Description Using Local Grouped Order Pattern and Non-Local Binary Pattern

Tiecheng Song; Jie Feng; Lin Luo; Chenqiang Gao; Hongliang Li

Multimodal Inputs Driven Talking Face Generation With Spatial–Temporal Dependency

Lingyun Yu; Jun Yu; Mengyan Li; Qiang Ling

Optical Flow Estimation Based on the Frequency-Domain Regularization

Jun Chen; Jianhuang Lai; Zemin Cai; Xiaohua Xie; Zhigeng Pan

Recurrent Semantic Preserving Generation for Action Prediction

Lei Chen; Jiwen Lu; Zhanjie Song; Jie Zhou

Multiscale Densely-Connected Fusion Networks for Hyperspectral Images Classification

Jie Xie; Nanjun He; Leyuan Fang; Pedram Ghamisi

Cross-View Gait Recognition Using Pairwise Spatial Transformer Networks

Chi Xu; Yasushi Makihara; Xiang Li; Yasushi Yagi; Jianfeng Lu

End-to-End Learning Deep CRF Models for Multi-Object Tracking Deep CRF Models

Jun Xiang; Guohan Xu; Chao Ma; Jianhua Hou

Arbitrary-View Human Action Recognition: A Varying-View RGB-D Action Dataset

Yanli Ji; Yang Yang; Fumin Shen; Heng Tao Shen; Wei-Shi Zheng

Attentional Kernel Encoding Networks for Fine-Grained Visual Categorization

Yutao Hu; Yandan Yang; Jun Zhang; Xianbin Cao; Xiantong Zhen

SiamFPN: A Deep Learning Method for Accurate and Real-Time Maritime Ship Tracking

Yunxiao Shan; Xiaomei Zhou; Shanghua Liu; Yunfei Zhang; Kai Huang

Occupancy-Map-Based Rate Distortion Optimization and Partition for Video-Based Point Cloud Compression

Li Li; Zhu Li; Shan Liu; Houqiang Li

Lenslet Light Field Image Coding: Classifying, Reviewing and Evaluating

Catarina Brites; João Ascenso; Fernando Pereira

Fast DST-VII/DCT-VIII With Dual Implementation Support for Versatile Video Coding

Zhaobin Zhang; Xin Zhao; Xiang Li; Li Li; Yi Luo; Shan Liu; Zhu Li

Towards Large-Scale Object Instance Search: A Multi-Block N-Ary Trie

Dong Feng; Man-Gui Liang; Feng Gao; Yi-Cheng Huang; Xin-Feng Zhang; Ling-Yu Duan

Deep Semantic Reconstruction Hashing for Similarity Retrieval

Yunbo Wang; Xianfeng Ou; Jian Liang; Zhenan Sun

Deep Multiscale Fusion Hashing for Cross-Modal Retrieval

Xiushan Nie; Bowei Wang; Jiajia Li; Fanchang Hao; Muwei Jian; Yilong Yin

A Semi-Fragile Reversible Watermarking for Authenticating 2D Engineering Graphics Based on Improved Region Nesting

Fei Peng; Zi-Xing Lin; Xiang Zhang; Min Long