October 2019, Volume 29, Issue 10

Dynamic Non-Regular Sampling Sensor Using Frequency Selective Reconstruction
Markus Jonscher; Jürgen Seiler; Daniela Lanz; Michael Schöberl; Michel Bätz; André Kaup

Locally Low-Rank Regularized Video Stabilization With Motion Diversity Constraints
Huicong Wu; Liang Xiao; Zhichao Lian; Hiuk Jae Shim

A New No-Reference Method for Judder Artifact Assessment
Se Ri Oh; Seyoon Jeong; Pyeonggang Heo; Dongchan Kim; Hui Yong Kim; HyunWook Park

Reliable Line Segment Matching for Multispectral Images Guided by Intersection Matches
Yong Li; Fan Wang; Robert Stevenson; Ruochen Fan; Huachun Tan

Learning Local-Global Multi-Graph Descriptors for RGB-T Object Tracking
Chenglong Li; Chengli Zhu; Jian Zhang; Bin Luo; Xiaohao Wu; Jin Tang

Fingerprint Pore Comparison Using Local Features and Spatial Relations
Yuanrong Xu; Guangming Lu; Yao Lu; Feng Liu; David Zhang

Review of Visual Saliency Detection With Comprehensive Information
Runmin Cong; Jianjun Lei; Huazhu Fu; Ming-Ming Cheng; Weisi Lin; Qingming Huang

Learning Coupled Convolutional Networks Fusion for Video Saliency Prediction
Zhe Wu; Li Su; Qingming Huang

Multi-Scale Attention Deep Neural Network for Fast Accurate Object Detection
Kaiyou Song; Hua Yang; Zhouping Yin

A Hierarchical Model for Human Action Recognition From Body-Parts
Zhanpeng Shao; Youfu Li; Yao Guo; Xiaolong Zhou; Shengyong Chen

Multi-Stream Deep Neural Networks for RGB-D Egocentric Action Recognition
Yansong Tang; Zian Wang; Jiwen Lu; Jianjiang Feng; Jie Zhou

Sharp Attention Network via Adaptive Sampling for Person Re-Identification
Chen Shen; Guo-Jun Qi; Rongxin Jiang; Zhongming Jin; Hongwei Yong; Yaowu Chen; Xian-Sheng Hua

Learning Intra-Video Difference for Person Re-Identification
Wei Zhang; Yimeng Li; Weizhi Lu; Xinshun Xu; Zhaowei Liu; Xiangyang Ji

Pedestrian Alignment Network for Large-scale Person Re-Identification
Zhedong Zheng; Liang Zheng; Yi Yang

Hybrid Scratchpad Video Memory Architecture for Energy-Efficient Parallel HEVC
Felipe M. Sampaio; Bruno Zatt; Muhammad Shafique; Jörg Henkel; Sergio Bampi

Fast Palette Mode Decision Methods for Coding Game Videos With HEVC-SCC
Yu Liu; Cheng Fang; Jinglin Sun; Xiangdong Huang

An HEVC-Compliant Fast Screen Content Transcoding Framework Based on Mode Mapping
Fanyi Duanmu; Zhan Ma; Meng Xu; Yao Wang

UHD Video Coding: A Light-Weight Learning-Based Fast Super-Block Approach
Miaohui Wang; Wuyuan Xie; Xiandong Meng; Huanqiang Zeng; King Ngi Ngan

Joint Feature and Texture Coding: Toward Smart Video Representation via Front-End Intelligence
Siwei Ma; Xiang Zhang; Shiqi Wang; Xinfeng Zhang; Chuanmin Jia; Shanshe Wang

Shared Coded Picture Technique for Tile-Based Viewport-Adaptive Streaming of Omnidirectional Video
Ramin Ghaznavi-Youvalari; Alireza Zare; Alireza Aminlou; Miska M. Hannuksela; Moncef Gabbouj

Rate-Distortion Optimization Using Adaptive Lagrange Multipliers
Fan Zhang; David R. Bull

Context Driven Optimized Perceptual Video Summarization and Retrieval
Sinnu Susan Thomas; Sumana Gupta; Venkatesh K. Subramanian

Fish Tracking and Segmentation From Stereo Videos on the Wild Sea Surface for Electronic Monitoring of Rail Fishing
Tsung-Wei Huang; Jenq-Neng Hwang; Suzanne Romain; Farron Wallace