Introduction to the Special Section on Contextual Object Analysis in Complex Scenes

Meng Wang; Xianglong Liu; Xun Yang; Liang Zheng

Smoke Vehicle Detection Based on Spatiotemporal Bag-Of-Features and Professional Convolutional Neural Network

Huanjie Tao; Xiaobo Lu

Salient Features for Moving Object Detection in Adverse Weather Conditions During Night Time

Anu Singha; Mrinal Kanti Bhowmik

S3D: Scalable Pedestrian Detection via Score Scale Surface Discrimination

Xiao Wang; Chao Liang; Chen Chen; Jun Chen; Zheng Wang; Zhen Han; Chunxia Xiao

Three-Dimensional Point Cloud Object Detection Using Scene Appearance Consistency Among Multi-View Projection Directions

Daisuke Sugimura; Tomoaki Yamazaki; Takayuki Hamamoto

Aggregating Attentional Dilated Features for Salient Object Detection

Lei Zhu; Jiaxing Chen; Xiaowei Hu; Chi-Wing Fu; Xuemiao Xu; Jing Qin; Pheng-Ann Heng

High-Level Semantic Networks for Multi-Scale Object Detection

Jiale Cao; Yanwei Pang; Shengjie Zhao; Xuelong Li

Occluded Face Recognition in the Wild by Identity-Diversity Inpainting

Shiming Ge; Chenyu Li; Shengwei Zhao; Dan Zeng

Person Attribute Recognition by Sequence Contextual Relation Learning

Jingjing Wu; Hao Liu; Jianguo Jiang; Meibin Qi; Bo Ren; Xiaohong Li; Yashen Wang

Cascaded Revision Network for Novel Object Captioning

Qianyu Feng; Yu Wu; Hehe Fan; Chenggang Yan; Mingliang Xu; Yi Yang

SDL: Spectrum-Disentangled Representation Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification

Kajal Kansal; A. V. Subramanyam; Zheng Wang; Shin’Ichi Satoh

Complementation-Reinforced Attention Network for Person Re-Identification

Chuchu Han; Ruochen Zheng; Changxin Gao; Nong Sang

Bayesian Inferred Self-Attentive Aggregation for Multi-Shot Person Re-Identification

Xiaokai Liu; Sheng Bi; Shaojun Fang; Ahmed Bouridane

Beyond Scalar Neuron: Adopting Vector-Neuron Capsules for Long-Term Person Re-Identification

Yan Huang; Jingsong Xu; Qiang Wu; Yi Zhong; Peng Zhang; Zhaoxiang Zhang

Attribute-Identity Embedding and Self-Supervised Learning for Scalable Person Re-Identification

Huafeng Li; Shuanglin Yan; Zhengtao Yu; Dapeng Tao

PCC Net: Perspective Crowd Counting via Spatial Convolutional Network

Junyu Gao; Qi Wang; Xuelong Li

ZoomCount: A Zooming Mechanism for Crowd Counting in Static Images

Usman Sajid; Hasan Sajid; Hongcheng Wang; Guanghui Wang

Counting Objects by Blockwise Classification

Liang Liu; Hao Lu; Haipeng Xiong; Ke Xian; Zhiguo Cao; Chunhua Shen

Scalable Structured Compressive Video Sampling With Hierarchical Subspace Learning

Yong Li; Wenrui Dai; Junni Zou; Hongkai Xiong; Yuan F. Zheng

Single Image Numerical Iterative Dehazing Method Based on Local Physical Features

Yunfeng Zhang; Ping Wang; Qinglan Fan; Fangxun Bao; Xunxiang Yao; Caiming Zhang

Spatio-Temporal Constrained Online Layer Separation for Vascular Enhancement in X-Ray Angiographic Image Sequence

Shuang Song; Chenbing Du; Danni Ai; Yong Huang; Hong Song; Yongtian Wang; Jian Yang

Simultaneous Estimation of Defocus and Motion Blurs From Single Image Using Equivalent Gaussian Representation

Himanshu Kumar; Sumana Gupta; K. S. Venkatesh

Clustering Structure-Induced Robust Multi-View Graph Recovery

Wai Keung Wong; Na Han; Xiaozhao Fang; Shanhua Zhan; Jie Wen

Exploiting Trigonometric Properties to Optimize Higher Order DCT Architecture in HEVC

Subiman Chatterjee; Kishor Sarawadekar

No-Reference Quality Assessment of Stereoscopic Videos With Inter-Frame Cross on a Content-Rich Database

Jiachen Yang; Yang Zhao; Bin Jiang; Qinggang Meng; Wen Lu; Xinbo Gao

Matting-Based Residual Optimization for Structurally Consistent Image Color Correction

Yuzhen Niu; Pengyu Liu; Tiesong Zhao; Yuanyuan Fan

MUGGLE: MUlti-Stream Group Gaze Learning and Estimation

Ning Zhuang; Bingbing Ni; Yi Xu; Xiaokang Yang; Wenjun Zhang; Zefan Li; Wen Gao

Scale-Aware Crowd Counting via Depth-Embedded Convolutional Neural Networks

Muming Zhao; Chongyang Zhang; Jian Zhang; Fatih Porikli; Bingbing Ni; Wenjun Zhang

Optical Flow Estimation Using Dual Self-Attention Pyramid Networks

Mingliang Zhai; Xuezhi Xiang; Rongfang Zhang; Ning Lv; Abdulmotaleb El Saddik

Features Combined Binary Descriptor Based on Voted Ring-Sampling Pattern

Hongmin Liu; Qianqian Zhang; Bin Fan; Zhiheng Wang; Junwei Han

Complete Scene Reconstruction by Merging Images and Laser Scans

Xiang Gao; Shuhan Shen; Lingjie Zhu; Tianxin Shi; Zhiheng Wang; Zhanyi Hu

Cascaded Boundary Network for High-Quality Temporal Action Proposal Generation

Liang Xu; Xinggang Wang; Wenyu Liu; Bin Feng

A Perception-Inspired Deep Learning Framework for Predicting Perceptual Texture Similarity

Ying Gao; Yanhai Gan; Lin Qi; Huiyu Zhou; Xinghui Dong; Junyu Dong

Learning Low-Rank and Sparse Discriminative Correlation Filters for Coarse-to-Fine Visual Object Tracking

Tianyang Xu; Zhen-Hua Feng; Xiao-Jun Wu; Josef Kittler

Multi-Modal Deep Analysis for Multimedia

Wenwu Zhu; Xin Wang; Hongzhi Li

Joint Heterogeneous Feature Learning and Distribution Alignment for 2D Image-Based 3D Object Retrieval

Yuting Su; Yuqian Li; Weizhi Nie; Dan Song; An-An Liu

Node-Sensitive Graph Fusion via Topo-Correlation for Image Retrieval

Ying Li; Xiangwei Kong; Haiyan Fu; Qi Tian

Optimal Projection Guided Transfer Hashing for Image Retrieval

Lei Zhang; Ji Liu; Yang Yang; Fuxiang Huang; Feiping Nie; David Zhang

Improved Low-Power Cost-Effective DCT Implementation Based on Markov Random Field and Stochastic Logic

Yufeng Li; Yan Li; I-Chyn Wey; Deqiang Cheng; Fan Yang; Xuan Zeng; Jie Chen

A Cross-Layer Gate-Level-to-Application Co-Simulation for Design Space Exploration of Approximate Circuits in HEVC Video Encoders

Guilherme Paim; Leandro Mateus Giacomini Rocha; Hussam Amrouch; Eduardo Antônio César da Costa; Sergio Bampi; Jörg Henkel

Low Rank Component Induced Spatial-Spectral Kernel Method for Hyperspectral Image Classification

Le Sun; Chenyang Ma; Yunjie Chen; Yuhui Zheng; Hiuk Jae Shim; Zebin Wu; Byeungwoo Jeon

A View Synthesis-Based 360° VR Caching System Over MEC-Enabled C-RAN

Jianmei Dai; Zhilong Zhang; Shiwen Mao; Danpu Liu