Introduction to the Special Section on Deep Learning in Video Enhancement and Evaluation: The New Frontier

Zhenzhong Chen; Huchuan Lu; Junwei Han

Blind Realistic Blur Assessment Based on Discrepancy Learning

Leida Li; Yu Zhou; Ke Gu; Yuzhe Yang; Yuming Fang

Distortion Rectification From Static to Dynamic: A Distortion Sequence Construction Perspective

Kang Liao; Chunyu Lin; Yao Zhao; Moncef Gabbouj

Subjective and Objective De-Raining Quality Assessment Towards Authentic Rain Image

Qingbo Wu; Lei Wang; King Ngi Ngan; Hongliang Li; Fanman Meng; Linfeng Xu

PEA265: Perceptual Assessment of Video Compression Artifacts

Liqun Lin; Shiqi Yu; Liping Zhou; Weiling Chen; Tiesong Zhao; Zhou Wang

Channel-Wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution

Yanting Hu; Jie Li; Yuanfei Huang; Xinbo Gao

IENet: Internal and External Patch Matching ConvNet for Web Image Guided Denoising

Huanjing Yue; Jianjun Liu; Jingyu Yang; Xiaoyan Sun; Truong Q. Nguyen; Feng Wu

Image De-Raining Using a Conditional Generative Adversarial Network

He Zhang; Vishwanath Sindagi; Vishal M. Patel

Color Transferred Convolutional Neural Networks for Image Dehazing

Jia-Li Yin; Yi-Chi Huang; Bo-Hao Chen; Shao-Zhen Ye

A Multi-Scale Position Feature Transform Network for Video Frame Interpolation

Xianhang Cheng; Zhenzhong Chen

Implicit Dual-Domain Convolutional Network for Robust Color Image Compression Artifact Reduction

Bolun Zheng; Yaowu Chen; Xiang Tian; Fan Zhou; Xuesong Liu

Deep Joint Depth Estimation and Color Correction From Monocular Underwater Images Based on Unsupervised Adaptation Networks

Xinchen Ye; Zheng Li; Baoli Sun; Zhihui Wang; Rui Xu; Haojie Li; Xin Fan

A Low Complexity System for Multiple Data Embedding Into H.264 Coded Video Bit-Stream

Mohammad Ghasempour; Mohammad Ghanbari

Efficient Rationalization of Triplet Halfband Filter Banks and its Application to Image Compression

Jayanand P. Gawande; Amol D. Rahulkar; Raghunath S. Holambe

Exposing Fake Bitrate Videos Using Hybrid Deep-Learning Network From Recompression Error

Peisong He; Haoliang Li; Bin Li; Hongxia Wang; Liang Liu

Perceptual Quality Assessment for Screen Content Images by Spatial Continuity

Yuming Fang; Rengang Du; Yifan Zuo; Wenying Wen; Leida Li

Asymmetric Foveated Just-Noticeable-Difference Model for Images With Visual Field Inhomogeneities

Zhenzhong Chen; Wei Wu

A Camera Shooting Resilient Watermarking Scheme for Underpainting Documents

Han Fang; Weiming Zhang; Zehua Ma; Hang Zhou; Shan Sun; Hao Cui; Nenghai Yu

Standard Plenoptic Cameras Mapping to Camera Arrays and Calibration Based on DLT

Nuno Barroso Monteiro; Joao P. Barreto; José António Gaspar

Improved JPEG Phase-Aware Steganalysis Features Using Multiple Filter Sizes and Difference Images

Chao Xia; Qingxiao Guan; Xianfeng Zhao; Keke Wu

No-Reference Light Field Image Quality Assessment Based on Spatial-Angular Measurement

Likun Shi; Wei Zhou; Zhibo Chen; Jinglin Zhang

Visual Security Evaluation of Perceptually Encrypted Images Based on Image Importance

Tao Xiang; Ying Yang; Hangcheng Liu; Shangwei Guo

CFA Video Denoising and Demosaicking Chain via Spatio-Temporal Patch-Based Filtering

Antoni Buades; Joan Duran

Canonical Illumination Decomposition and Its Applications

Jaeduk Han; Soonyoung Hong; Moon Gi Kang

A Direct Regression Scene Text Detector With Position-Sensitive Segmentation

Peirui Cheng; Yuanqiang Cai; Weiqiang Wang

Visual Object Tracking via Guessing and Matching

Ke Song; Wei Zhang; Weizhi Lu; Zheng-Jun Zha; Xiangyang Ji; Yibin Li

Dynamic Deep Pixel Distribution Learning for Background Subtraction

Chenqiu Zhao; Anup Basu

Efficient Convolutional Neural Networks for Depth-Based Multi-Person Pose Estimation

Angel Martínez-González; Michael Villamizar; Olivier Canévet; Jean-Marc Odobez

Calibrated Multivariate Regression Networks

Lei Zhang; Yingjun Du; Xin Li; Xiantong Zhen

SRG: Snippet Relatedness-Based Temporal Action Proposal Generator

Hyunjun Eun; Sumin Lee; Jinyoung Moon; Jongyoul Park; Chanho Jung; Changick Kim

Multi-Person Hierarchical 3D Pose Estimation in Natural Videos

Renshu Gu; Gaoang Wang; Zhongyu Jiang; Jenq-Neng Hwang

Bridge-GAN: Interpretable Representation Learning for Text-to-Image Synthesis

Mingkuan Yuan; Yuxin Peng

Depth Estimation From Light Field Using Graph-Based Structure-Aware Analysis

Yuchen Zhang; Wenrui Dai; Mingxing Xu; Junni Zou; Xiaopeng Zhang; Hongkai Xiong

A Multi-Task Hardwired Accelerator for Face Detection and Alignment

Huiyu Mo; Leibo Liu; Wenping Zhu; Qiang Li; Hong Liu; Shouyi Yin; Shaojun Wei

Convolutional Reconstruction-to-Sequence for Video Captioning

Aming Wu; Yahong Han; Yi Yang; Qinghua Hu; Fei Wu

Long-Term Background Redundancy Reduction for Earth Observatory Video Coding

Xu Wang; Ruimin Hu; Zhongyuan Wang; Jing Xiao; Shin’ichi Satoh

Recent Advances on HEVC Inter-Frame Coding: From Optimization to Implementation and Beyond

Yongfei Zhang; Chao Zhang; Rui Fan; Siwei Ma; Zhibo Chen; C.-C. Jay Kuo

Forward-Inverse 2D Hardware Implementation of Approximate Transform Core for the VVC Standard

Ahmed Kammoun; Wassim Hamidouche; Pierrick Philippe; Olivier Déforges; Fatma Belghith; Nouri Masmoudi; Jean-François Nezan

EAAT: Environment-Aware Adaptive Transmission for Split-Screen Video Streaming

Jia Guo; Xiangyang Gong; Jie Liang; Wendong Wang; Xirong Que

Unsupervised Cross-Media Retrieval Using Domain Adaptation With Scene Graph

Yuxin Peng; Jingze Chi

Real-Time and Low-Memory Multi-Faces Detection System Design With Naive Bayes Classifier Implemented on FPGA

Kuan-Yu Chou; Yon-Ping Chen

Algorithm and VLSI Architecture Co-Design on Efficient Semi-Global Stereo Matching

Xuchong Zhang; He Dai; Hongbin Sun; Nanning Zheng