Video Compressed Sensing Using a Convolutional Neural Network

Wuzhen Shi; Shaohui Liu; Feng Jiang; Debin Zhao

Towards Better Railway Service: Passengers Counting in Railway Compartment

Yuanzhi Liang; Xueming Qian; Li Zhu

Full-Reference Stereoscopic Video Quality Assessment Using a Motion Sensitive HVS Model

Chathura Galkandage; Janko Calic; Safak Dogan; Jean-Yves Guillemaut

Dual-Stream Multi-Path Recursive Residual Network for JPEG Image Compression Artifacts Reduction

Zhi Jin; Muhammad Zafar Iqbal; Wenbin Zou; Xia Li; Eckehard Steinbach

View-Action Representation Learning for Active First-Person Vision

Changjae Oh; Andrea Cavallaro

To See in the Dark: N2DGAN for Background Modeling in Nighttime Scene

Zhenfeng Zhu; Yingying Meng; Deqiang Kong; Xingxing Zhang; Yandong Guo; Yao Zhao

Hierarchical Temporal Modeling With Mutual Distance Matching for Video Based Person Re-Identification

Peike Li; Pingbo Pan; Ping Liu; Mingliang Xu; Yi Yang

Multi-Grained Attention Networks for Single Image Super-Resolution

Huapeng Wu; Zhengxia Zou; Jie Gui; Wen-Jun Zeng; Jieping Ye; Jun Zhang; Hongyi Liu; Zhihui Wei

On-Array Compressive Acquisition in CMOS Image Sensors Using Accumulated Spatial Gradients

Amandeep Kaur; Deepak Mishra; K. M. Amogh; Mukul Sarkar

Robust High-Order Manifold Constrained Low Rank Representation for Subspace Clustering

Lei Xing; Badong Chen; Jianji Wang; Shaoyi Du; Jiuwen Cao

Revisiting Hard Example for Action Recognition

Jinpeng Wang; Jianguo Hu; Shiren Li; Zhihao Yuan

Complementary Discriminative Correlation Filters Based on Collaborative Representation for Visual Object Tracking

Xue-Feng Zhu; Xiao-Jun Wu; Tianyang Xu; Zhen-Hua Feng; Josef Kittler

Predicting Content Similarity via Multimodal Modeling for Video-In-Video Advertising

Xue Song; Baohan Xu; Yu-Gang Jiang

Edge-Guided Non-Local Fully Convolutional Network for Salient Object Detection

Zhengzheng Tu; Yan Ma; Chenglong Li; Jin Tang; Bin Luo

Joint Anchor-Feature Refinement for Real-Time Accurate Object Detection in Images and Videos

Xingyu Chen; Junzhi Yu; Shihan Kong; Zhengxing Wu; Li Wen

Age Estimation Using Aging/Rejuvenation Features With Device-Edge Synergy

Mingxing Duan; Aijia Ouyang; Guanghua Tan; Qi Tian

Automatic Localization and Segmentation of the Ventricles in Magnetic Resonance Images

ZhenZhou Wang

An Automated System for Generating Tactical Performance Statistics for Individual Soccer Players From Videos

Rajkumar Theagarajan; Bir Bhanu

A Real-Time Action Representation With Temporal Encoding and Deep Compression

Kun Liu; Wu Liu; Huadong Ma; Mingkui Tan; Chuang Gan

SSAP: Single-Shot Instance Segmentation With Affinity Pyramid

Naiyu Gao; Yanhu Shan; Yupei Wang; Xin Zhao; Kaiqi Huang

RefineDet++: Single-Shot Refinement Neural Network for Object Detection

Shifeng Zhang; Longyin Wen; Zhen Lei; Stan Z. Li

Motion-Aware Feature Enhancement Network for Video Prediction

Xue Lin; Qi Zou; Xixia Xu; Yaping Huang; Yi Tian

SPAM-Net: A CNN-Based SAR Target Recognition Network With Pose Angle Marginalization Learning

Jihyong Oh; Gwang-Young Youm; Munchurl Kim

High-Quality R-CNN Object Detection Using Multi-Path Detection Calibration Network

Xiaoyu Chen; Hongliang Li; Qingbo Wu; King Ngi Ngan; Linfeng Xu

Deep Sub-Region Network for Salient Object Detection

Liansheng Wang; Rongzhen Chen; Lei Zhu; Haoran Xie; Xiaomeng Li

Deep Transfer Hashing for Image Retrieval

Hongjia Zhai; Shenqi Lai; Hanyang Jin; Xueming Qian; Tao Mei

Robust Video Frame Interpolation With Exceptional Motion Map

Minho Park; Hak Gu Kim; Sangmin Lee; Yong Man Ro

View-Dependent Dynamic Point Cloud Compression

Wenjie Zhu; Zhan Ma; Yiling Xu; Li Li; Zhu Li

A Novel Rate and Distortion Estimation Method Using Particle Filtering Based Prediction for Intra-Predictive Coding of Deep Block Partitioning Structures

Myung Han Hyun; Bumshik Lee; Munchurl Kim

Multi-User Adaptive Video Delivery Over Wireless Networks: A Physical Layer Resource-Aware Deep Reinforcement Learning Approach

Kexin Tang; Nuowen Kan; Junni Zou; Chenglin Li; Xiao Fu; Mingyi Hong; Hongkai Xiong

Multi-View Spatial Attention Embedding for Vehicle Re-Identification

Shangzhi Teng; Shiliang Zhang; Qingming Huang; Nicu Sebe

Erratum to “End-to-End Learning Deep CRF Models for Multi-Object Tracking Deep CRF Models”

Jun Xiang; Guohan Xu; Chao Ma; Jianhua Hou