Speed Up Bilateral Filtering via Sparse Approximation on a Learned Cosine Dictionary

Longquan Dai; Liang Tang; Jinhui Tang

Downscaling Factor Estimation on Pre-JPEG Compressed Images

Xianjin Liu; Wei Lu; Qin Zhang; Jiwu Huang; Yun-Qing Shi

Objects Discovery Based on Co-Occurrence Word Model With Anchor-Box Polishing

Zhewei Zhang; Tao Jing; Chunhua Tian; Pengfei Cui; Xuejing Li; Meilin Gao

Recompression of JPEG Crypto-Compressed Images Without a Key

Vincent Itier; Pauline Puteaux; William Puech

Streaming Video QoE Modeling and Prediction: A Long Short-Term Memory Approach

Nagabhushan Eswara; S. Ashique; Anand Panchbhai; Soumen Chakraborty; Hemanth P. Sethuram; Kiran Kuchi; Abhinav Kumar; Sumohana S. Channappayya

Compressed Domain Moving Object Detection Based on CRF

Mohammadsadegh Alizadeh; Mohammad Sharifkhani

A New Payload Partition Strategy in Color Image Steganography

Xin Liao; Yingbo Yu; Bin Li; Zhongpeng Li; Zheng Qin

Visually Consistent Color Correction for Stereoscopic Images and Videos

Yuzhen Niu; Xiaohua Zheng; Tiesong Zhao; Junhao Chen

An Intelligent Object Detection and Measurement System Based on Trinocular Vision

Yunpeng Ma; Qingwu Li; Jun Xing; Guanying Huo; Yan Liu

DR-GAN: Automatic Radial Distortion Rectification Using Conditional GAN in Real-Time

Kang Liao; Chunyu Lin; Yao Zhao; Moncef Gabbouj

Coupled Bilinear Discriminant Projection for Cross-View Gait Recognition

Xianye Ben; Chen Gong; Peng Zhang; Rui Yan; Qiang Wu; Weixiao Meng

Temporal–Spatial Mapping for Action Recognition

Xiaolin Song; Cuiling Lan; Wenjun Zeng; Junliang Xing; Xiaoyan Sun; Jingyu Yang

Group Low-Rank Representation-Based Discriminant Linear Regression

Shanhua Zhan; Jigang Wu; Na Han; Jie Wen; Xiaozhao Fang

Lightweight and Effective Facial Landmark Detection using Adversarial Learning with Face Geometric Map Generative Network

Hong Joo Lee; Seong Tae Kim; Hakmin Lee; Yong Man Ro

Saliency-Aware Convolution Neural Network for Ship Detection in Surveillance Video

Zhenfeng Shao; Linggang Wang; Zhongyuan Wang; Wan Du; Wenjing Wu

Rate-Distortion-Complexity Optimized Coding Mode Decision for HEVC

Bo Huang; Zhifeng Chen; Qi Cai; Mingkui Zheng; Dapeng Oliver Wu

A Reconfigurable Architecture for Discrete Cosine Transform in Video Coding

Mingkui Zheng; Jingyi Zheng; Zhifeng Chen; Linhuang Wu; Xiuzhi Yang; Nam Ling

Adaptive Nonlocal Random Walks for Image Superpixel Segmentation

Hui Wang; Jianbing Shen; Junbo Yin; Xingping Dong; Hanqiu Sun; Ling Shao

Depth Sequence Coding With Hierarchical Partitioning and Spatial-Domain Quantization

Shampa Shahriyar; Manzur Murshed; Mortuza Ali; Manoranjan Paul

Fast 3D-HEVC Depth Map Encoding Using Machine Learning

Mário Saldanha; Gustavo Sanchez; César Marcon; Luciano Agostini

CDbin: Compact Discriminative Binary Descriptor Learned With Efficient Neural Network

Jianming Ye; Shiliang Zhang; Tiejun Huang; Yong Rui

Movie Question Answering via Textual Memory and Plot Graph

Yahong Han; Bo Wang; Richang Hong; Fei Wu

Heterogeneous Acceleration of HAR Applications

Jose M. Rodriguez-Borbon; Xiaoyin Ma; Amit K. Roy-Chowdhury; Walid A. Najjar