Guest Editorial Introduction to the Special Issue on Large-Scale Visual Sensor Networks: Architectures and Applications

Paolo Spagnolo; Hamid Aghajan; George Bebis; Shaogang Gong; Amy Loutfi; Leonid Sigal; Wei-Shi Zheng

EgoCart: A Benchmark Dataset for Large-Scale Indoor Image-Based Localization in Retail Stores

Emiliano Spera; Antonino Furnari; Sebastiano Battiato; Giovanni Maria Farinella

Adaptive Region Proposal With Channel Regularization for Robust Object Tracking

Xiankai Lu; Chao Ma; Bingbing Ni; Xiaokang Yang

Video Frame Prediction by Deep Multi-Branch Mask Network

Sen Li; Jianwu Fang; Hongke Xu; Jianru Xue

Feature Alignment and Aggregation Siamese Networks for Fast Visual Tracking

Jiaqing Fan; Huihui Song; Kaihua Zhang; Kang Yang; Qingshan Liu

E2I: Generative Inpainting From Edge to Image

Shunxin Xu; Dong Liu; Zhiwei Xiong

Hue-Based Gray Coding Method for Three-Dimensional Surface Measurement of Cutlery With Specular Reflection

Yuya Takimoto; Ryosuke Harakawa; Masahiro Iwahashi

Domain Fingerprints for No-Reference Image Quality Assessment

Weihao Xia; Yujiu Yang; Jing-Hao Xue; Jing Xiao

DesnowGAN: An Efficient Single Image Snow Removal Framework Using Cross-Resolution Lateral Connection and GANs

Da-Wei Jaw; Shih-Chia Huang; Sy-Yen Kuo

Photo-Realistic Image Super-Resolution via Variational Autoencoders

Zhi-Song Liu; Wan-Chi Siu; Yui-Lam Chan

Learning Hadamard-Product-Propagation for Image Dehazing and Beyond

Risheng Liu; Shiqi Li; Jinyuan Liu; Long Ma; Xin Fan; Zhongxuan Luo

Optimized Lossless Data Hiding in JPEG Bitstream and Relay Transfer-Based Extension

Yingqiang Qiu; Zhenxing Qian; Han He; Hui Tian; Xinpeng Zhang

Lightweight Modules for Efficient Deep Learning Based Image Restoration

Avisek Lahiri; Sourav Bairagya; Sutanu Bera; Siddhant Haldar; Prabir Kumar Biswas

Heterogeneous Spatial Quality for Omnidirectional Video

Hristina Hristova; Gwendal Simon; Xavier Corbillon; Alisa Devlic; Vishy Swaminathan

Single Image Brightening via Multi-Scale Exposure Fusion With Hybrid Learning

Chaobing Zheng; Zhengguo Li; Yi Yang; Shiqian Wu

Deep Template-Based Watermarking

Han Fang; Dongdong Chen; Qidong Huang; Jie Zhang; Zehua Ma; Weiming Zhang; Nenghai Yu

Wavelet-Based Deep Auto Encoder-Decoder (WDAED)-Based Image Compression

Dipti Mishra; Satish Kumar Singh; Rajat Kumar Singh

Roundness-Preserving Warping for Aesthetic Enhancement-Based Stereoscopic Image Editing

Xiongli Chai; Feng Shao; Qiuping Jiang; Yo-Sung Ho

Dual-Level Semantic Transfer Deep Hashing for Efficient Social Image Retrieval

Lei Zhu; Hui Cui; Zhiyong Cheng; Jingjing Li; Zheng Zhang

Adversarial View Confusion Feature Learning for Person Re-Identification

Lei Zhang; Fangyi Liu; David Zhang

Deep Self-Supervised Representation Learning for Free-Hand Sketch

Peng Xu; Zeyu Song; Qiyue Yin; Yi-Zhe Song; Liang Wang

Graph-Based CNNs With Self-Supervised Module for 3D Hand Pose Estimation From Monocular RGB

Shaoxiang Guo; Eric Rigall; Lin Qi; Xinghui Dong; Haiyan Li; Junyu Dong

Incremental Learning of Multi-Domain Image-to-Image Translations

Daniel Stanley Tan; Yong-Xiang Lin; Kai-Lung Hua

Near-Online Multi-Pedestrian Tracking via Combining Multiple Consistent Appearance Cues

Weijiang Feng; Long Lan; Yong Luo; Yue Yu; Xiang Zhang; Zhigang Luo

Learning to Acquire the Quality of Human Pose Estimation

Lin Zhao; Jie Xu; Chen Gong; Jian Yang; Wangmeng Zuo; Xinbo Gao

ReMarNet: Conjoint Relation and Margin Learning for Small-Sample Image Classification

Xiaoxu Li; Liyun Yu; Xiaochen Yang; Zhanyu Ma; Jing-Hao Xue; Jie Cao; Jun Guo

Cascaded Regression Tracking: Towards Online Hard Distractor Discrimination

Ning Wang; Wengang Zhou; Qi Tian; Houqiang Li

Appearance-and-Dynamic Learning With Bifurcated Convolution Neural Network for Action Recognition

Junxuan Zhang; Haifeng Hu; Zheng Liu

Guided Co-Segmentation Network for Fast Video Object Segmentation

Weide Liu; Guosheng Lin; Tianyi Zhang; Zichuan Liu

PrefCache: Edge Cache Admission With User Preference Learning for Video Content Distribution

Yu Guan; Xinggong Zhang; Zongming Guo

On the Optimal Encoding Ladder of Tiled 360° Videos for Head-Mounted Virtual Reality

Ching-Ling Fan; Shou-Cheng Yen; Chun-Ying Huang; Cheng-Hsin Hsu

Learning to Hash for Personalized Image Authentication

Zhiyong Su; Liang Yao; Jialin Mei; Lang Zhou; Weiqing Li

A Clustering-Based Framework for Improving the Performance of JPEG Quantization Step Estimation

Jianquan Yang; Yulan Zhang; Guopu Zhu; Sam Kwong