Guest Editorial Introduction to the Special Section on the Joint Call for Proposals on Video Compression With Capability Beyond HEVC

Jill M. Boyce; Jianle Chen; Jens-Rainer Ohm; Gary J. Sullivan; Thomas Wiegand; Yan Ye

The Joint Exploration Model (JEM) for Video Compression With Capability Beyond HEVC

Jianle Chen; Marta Karczewicz; Yu-Wen Huang; Kiho Choi; Jens-Rainer Ohm; Gary J. Sullivan

General Video Coding Technology in Responses to the Joint Call for Proposals on Video Compression With Capability Beyond HEVC

Benjamin Bross; Kenneth Andersson; Max Bläser; Virginie Drugeon; Seung-Hwan Kim; Jani Lainema; Jingya Li; Shan Liu; Jens-Rainer Ohm; Gary J. Sullivan; Ruoyang Yu

Omnidirectional 360° Video Coding Technology in Responses to the Joint Call for Proposals on Video Compression With Capability Beyond HEVC

Yan Ye; Jill M. Boyce; Philippe Hanhart

High Dynamic Range Video Coding Technology in Responses to the Joint Call for Proposals on Video Compression With Capability Beyond HEVC

Edouard François; C. Andrew Segall; Alexis M. Tourapis; P. Yin; D. Rusanovskyy

Deep Learning-Based Technology in Responses to the Joint Call for Proposals on Video Compression With Capability Beyond HEVC

Dong Liu; Zhenzhong Chen; Shan Liu; Feng Wu

Video Compression Using Generalized Binary Partitioning, Trellis Coded Quantization, Perceptually Optimized Encoding, and Advanced Prediction and Transform Coding

Jonathan Pfaff; Heiko Schwarz; Detlev Marpe; Benjamin Bross; Santiago De-Luxán-Hernández; Philipp Helle; Christian R. Helmrich; Tobias Hinz; W.-Q. Lim; Jackie Ma; Tung Nguyen; Jennifer Rasch; Michael Schäfer; Mischa Siekmann; Gayathri Venugopal; Adam Wieckowski; Martin Winken; Thomas Wiegand

A Unified Video Codec for SDR, HDR, and 360° Video Applications

Xiaoyu Xiu; Philippe Hanhart; Yuwen He; Yan Ye; Rahul Vanam; Taoran Lu; Fangjun Pu; Peng Yin

A VVC Proposal With Quaternary Tree Plus Binary-Ternary Tree Coding Block Structure and Advanced Coding Techniques

Yu-Wen Huang; Chih-Wei Hsu; Ching-Yeh Chen; Tzu-Der Chuang; Shih-Ta Hsiang; Chun-Chia Chen; Man-Shu Chiang; Chen-Yen Lai; Chia-Ming Tsai; Yu-Chi Su; Zhi-Yi Lin; Yu-Ling Hsiao; Olena Chubach; Yu-Cheng Lin; Shaw-Min Lei

Video Codec Using Flexible Block Partitioning and Advanced Prediction, Transform and Loop Filtering Technologies

Kiho Choi; Jianle Chen; Min Woo Park; Haitao Yang; Woongil Choi; Sergey Ikonin; Yinji Piao; Semih Esenlik; Minsoo Park; Ye-Kui Wang; Narae Choi; Yin Zhao; Seungsoo Jeong; H. Chen; Anish Tamse; Alexey Filippov; Heechul Yang; Xiang Ma; Junghye Min; Roman Chernyak; Bora Jin; Anand Meher Kotra; Sunil Lee; Han Gao; Chanyul Kim; Timofey Solovyev; Kwang Pyo Choi; Vasily Rufitskiy; Maxim Sychev; Weiwei Xu; Tian Wang; Jeonghoon Park

Hybrid Video Codec Based on Flexible Block Partitioning With Extensions to the Joint Exploration Model

Wei-Jung Chien; Muhammed Coban; Jie Dong; Hilmi E. Egilmez; Nan Hu; Marta Karczewicz; Amir Said; Vadim Seregin; Geert Van der Auwera; Philippe Bordes; Franck Galpin; Fabrice Le Léannec; Tangi Poirier; Fabrice Urban

Tools for Video Coding Beyond HEVC: Flexible Partitioning, Motion Vector Coding, Luma Adaptive Quantization, and Improved Deblocking

Kiran Misra; Andrew Segall; Frank Bossen

A New Multi-Focus Image Fusion Algorithm and Its Efficient Implementation

Shumin Liu; Jiajia Chen; Susanto Rahardja

Image Haze Removal Using Airlight White Correction, Local Light Filter, and Aerial Perspective Prior

Yan-Tsung Peng; Zhihui Lu; Fan-Chieh Cheng; Yalun Zheng; Shih-Chia Huang

Multi-Manifold Positive and Unlabeled Learning for Visual Analysis

Chen Gong; Hong Shi; Jie Yang; Jian Yang

Illumination-Invariant Video Cut-Out Using Octagon Sensitive Optimization

Zhihua Chen; Jingye Wang; Bin Sheng; Ping Li; David Dagan Feng

Secure Binary Image Steganography With Distortion Measurement Based on Prediction

Yuileong Yeung; Wei Lu; Yingjie Xue; Jiwu Huang; Yun-Qing Shi

Generating Stereoscopic Images With Convergence Control Ability From a Light Field Image Pair

Tao Yan; Yiming Mao; Jianming Wang; Wenxi Liu; Xiaohua Qian; Rynson W. H. Lau

CBinfer: Exploiting Frame-to-Frame Locality for Faster Convolutional Network Inference on Video Streams

Lukas Cavigelli; Luca Benini

Greedy Soft Matching for Vascular Tracking of Coronary Angiographic Image Sequences

Huihui Fang; Jianjun Zhu; Danni Ai; Yong Huang; Yurong Jiang; Hong Song; Yongtian Wang; Jian Yang

Machine Learning-Based Fast Intra Mode Decision for HEVC Screen Content Coding via Decision Trees

Wei Kuang; Yui-Lam Chan; Sik-Ho Tsang; Wan-Chi Siu