Robust PCA Using Generalized Nonconvex Regularization

Fei Wen; Rendong Ying; Peilin Liu; Robert C. Qiu

FilterNet: Adaptive Information Filtering Network for Accurate and Fast Image Super-Resolution

Feng Li; Huihui Bai; Yao Zhao

Low Power Depth Estimation of Rigid Objects for Time-of-Flight Imaging

James Noraky; Vivienne Sze

Bi-Sequential Video Error Concealment Method Using Adaptive Homography-Based Registration

Byungjin Chung; Changhoon Yim

Missing Low-Rank and Sparse Decomposition Based on Smoothed Nuclear Norm

Masoumeh Azghani; Ashkan Esmaeili; Kayhan Behdin; Farokh Marvasti

Centralized Large Margin Cosine Loss for Open-Set Deep Palmprint Recognition

Dexing Zhong; Jinsong Zhu

Adaptive Irregular Graph Construction-Based Salient Object Detection

Yuan Zhou; Tianhao Zhang; Shuwei Huo; Chunping Hou; Sun-Yuan Kung

Spatio-Temporal Reconstruction for 3D Motion Recovery

Jingyu Yang; Xin Guo; Kun Li; Meiyuan Wang; Yu-Kun Lai; Feng Wu

Aligned Dynamic-Preserving Embedding for Zero-Shot Action Recognition

Yi Tian; Yu Kong; Qiuqi Ruan; Gaoyun An; Yun Fu

Motion-Appearance Interactive Encoding for Object Segmentation in Unconstrained Videos

Zixuan Chen; Chunchao Guo; Jianhuang Lai; Xiaohua Xie

Joint Channel Reliability and Correlation Filters Learning for Visual Tracking

Fei Du; Peng Liu; Wei Zhao; Xianglong Tang

Detecting Small Objects Using a Channel-Aware Deconvolutional Network

Kaiwen Duan; Dawei Du; Honggang Qi; Qingming Huang

Probabilistic Topic Model for Context-Driven Visual Attention Understanding

Miguel-Ángel Fernández-Torres; Iván González-Díaz; Fernando Díaz-de-María

Low-Complexity CTU Partition Structure Decision and Fast Intra Mode Decision for Versatile Video Coding

Hao Yang; Liquan Shen; Xinchao Dong; Qing Ding; Ping An; Gangyi Jiang

Image and Video Compression With Neural Networks: A Review

Siwei Ma; Xinfeng Zhang; Chuanmin Jia; Zhenghui Zhao; Shiqi Wang; Shanshe Wang

Cross-Component Prediction in HEVC

Woo-Shik Kim; Wei Pu; Ali Khairat; Mischa Siekmann; Joel Sole; Jianle Chen; Marta Karczewicz; Tung Nguyen; Detlev Marpe

Video Summarization With Attention-Based Encoder–Decoder Networks

Zhong Ji; Kailin Xiong; Yanwei Pang; Xuelong Li

Reinforced Cross-Media Correlation Learning by Context-Aware Bidirectional Translation

Yuxin Peng; Jinwei Qi

Fast Hardware-Based IME With an Idle Cycle and Computational Redundancy Reduction

Tae Sung Kim; Chae Eun Rhee; Hyuk-Jae Lee

Shortening the Cover for Fast JPEG Steganography

Weixiang Li; Wenbo Zhou; Weiming Zhang; Chuan Qin; Huanhuan Hu; Nenghai Yu

Small Object Detection in Unmanned Aerial Vehicle Images Using Feature Fusion and Scaling-Based Single Shot Detector With Spatial Context Analysis

Xi Liang; Jing Zhang; Li Zhuo; Yuzhao Li; Qi Tian

A Quality-Retaining Power-Saving Framework for Video Applications on Mobile OLED Displays

Chun-Han Lin