Are You Confident That You Have Successfully Generated Adversarial Examples?

Bo Wang; Mengnan Zhao; Wei Wang; Fei Wei; Zhan Qin; Kui Ren

Frame-Wise CNN-Based Filtering for Intra-Frame Quality Enhancement of HEVC Videos

Hongyue Huang; Ionut Schiopu; Adrian Munteanu

Fuzzy SLIC: Fuzzy Simple Linear Iterative Clustering

Chong Wu; Jiangbin Zheng; Zhenan Feng; Houwang Zhang; Le Zhang; Jiawang Cao; Hong Yan

Affine Template Matching Based on Multi-Scale Dense Structure Principal Direction

Jing Dong; Maoqing Hu; Jiazhen Lu; Songlai Han

TrajectoryCNN: A New Spatio-Temporal Feature Learning Network for Human Motion Prediction

Xiaoli Liu; Jianqin Yin; Jin Liu; Pengxiang Ding; Jun Liu; Huaping Liu

Learning Gated Non-Local Residual for Single-Image Rain Streak Removal

Lei Zhu; Zijun Deng; Xiaowei Hu; Haoran Xie; Xuemiao Xu; Jing Qin; Pheng-Ann Heng

Learning Temporary Block-Based Bidirectional Incongruity-Aware Correlation Filters for Efficient UAV Object Tracking

Fuling Lin; Changhong Fu; Yujie He; Fuyu Guo; Qian Tang

Multi-Scale Neighborhood Feature Extraction and Aggregation for Point Cloud Segmentation

Dawei Li; Guoliang Shi; Yuhao Wu; Yanping Yang; Mingbo Zhao

Attention Transfer Network for Nature Image Matting

Fenfen Zhou; Yingjie Tian; Zhiquan Qi

Fuzzy Integral-Based CNN Classifier Fusion for 3D Skeleton Action Recognition

Avinandan Banerjee; Pawan Kumar Singh; Ram Sarkar

A Novel Method for Video Moving Object Detection Using Improved Independent Component Analysis

Ying Huang; Qinghan Jiang; Ying Qian

Consistency Guided Network for Degraded Image Classification

Yanting Pei; Yaping Huang; Xingyuan Zhang

Club Ideas and Exertions: Aggregating Local Predictions for Action Recognition

Congqi Cao; Jiakang Li; Runping Xi; Yanning Zhang

Action Quality Assessment Using Siamese Network-Based Deep Metric Learning

Hiteshi Jain; Gaurav Harit; Avinash Sharma

Locality Preserving Robust Regression for Jointly Sparse Subspace Learning

Ning Liu; Zhihui Lai; Xuechen Li; Yudong Chen; Dongmei Mo; Heng Kong; Linlin Shen

SpatialFlow: Bridging All Tasks for Panoptic Segmentation

Qiang Chen; Anda Cheng; Xiangyu He; Peisong Wang; Jian Cheng

Orthogonality Loss: Learning Discriminative Representations for Face Recognition

Shanming Yang; Weihong Deng; Mei Wang; Junping Du; Jiani Hu

A Plug-and-Play Scheme to Adapt Image Saliency Deep Model for Video Data

Yunxiao Li; Shuai Li; Chenglizhao Chen; Aimin Hao; Hong Qin

Structured and Consistent Multi-Layer Multi-Kernel Subtask Correction Filter Tracker

Baojie Fan; Yang Cong; Yandong Tang; Jiandong Tian; Chenliang Xu

Dual Calibration Mechanism Based L2, p-Norm for Graph Matching

Yu-Feng Yu; Guoxia Xu; Ke-Kun Huang; Hu Zhu; Long Chen; Hao Wang

Facial Expression Recognition With Two-Branch Disentangled Generative Adversarial Network

Siyue Xie; Haifeng Hu; Yizhen Chen

Cross-Domain Palmprint Recognition via Regularized Adversarial Domain Adaptive Hashing

Xuefeng Du; Dexing Zhong; Huikai Shao

Intra Coding With Geometric Information for Urban Building Scenes

Qijun Wang; Aibin Yan; Hua Bao

A Robust Quality Enhancement Method Based on Joint Spatial-Temporal Priors for Video Coding

Xiandong Meng; Xuan Deng; Shuyuan Zhu; Xinfeng Zhang; Bing Zeng

A Deep Reinforcement Learning Approach to Multiple Streams’ Joint Bitrate Allocation

Hang Zhang; Jiahao Li; Bin Li; Yan Lu

CMPD: Using Cross Memory Network With Pair Discrimination for Image-Text Retrieval

Xin Wen; Zhizhong Han; Yu-Shen Liu

Hierarchical Memory Decoder for Visual Narrating

Aming Wu; Yahong Han; Zhou Zhao; Yi Yang

Layer-Specific Optimization for Mixed Data Flow With Mixed Precision in FPGA Design for CNN-Based Object Detectors

Duy Thanh Nguyen; Hyun Kim; Hyuk-Jae Lee

On the Analysis and Design of Visual Cryptography With Error Correcting Capability

Ching-Nung Yang; Yi-Yun Yang

Food and Ingredient Joint Learning for Fine-Grained Recognition

Chengxu Liu; Yuanzhi Liang; Yao Xue; Xueming Qian; Jianlong Fu

Cryptanalysis of Image Ciphers With Permutation-Substitution Network and Chaos

Junxin Chen; Lei Chen; Yicong Zhou