Predicting the Quality of View Synthesis With Color-Depth Image Fusion

Leida Li; Yipo Huang; Jinjian Wu; Ke Gu; Yuming Fang

Visual Quality Assessment for Perceptually Encrypted Light Field Images

Wenying Wen; Kangkang Wei; Yuming Fang; Yushu Zhang

Efficient Reversible Data Hiding for JPEG Images With Multiple Histograms Modification

Mengyao Xiao; Xiaolong Li; Bin Ma; Xinpeng Zhang; Yao Zhao

MDCN: Multi-Scale Dense Cross Network for Image Super-Resolution

Juncheng Li; Faming Fang; Jiaqian Li; Kangfu Mei; Guixu Zhang

GVLD: A Fast and Accurate GPU-Based Variational Light-Field Disparity Estimation Approach

Trung-Hieu Tran; Gasim Mammadov; Sven Simon

Pseudo Video and Refocused Images-Based Blind Light Field Image Quality Assessment

Jianjun Xiang; Mei Yu; Gangyi Jiang; Haiyong Xu; Yang Song; Yo-Sung Ho

Watermarking Neural Networks With Watermarked Images

Hanzhou Wu; Gen Liu; Yuwei Yao; Xinpeng Zhang

A Novel Just-Noticeable-Difference-Based Saliency-Channel Attention Residual Network for Full-Reference Image Quality Predictions

Soomin Seo; Sehwan Ki; Munchurl Kim

Adaptive Feature Calculation and Diagonal Mapping for Successive Recovery of Tampered Regions

Tong Liu; Xiaochen Yuan

Reversible Data Hiding in Halftone Images Based on Dynamic Embedding States Group

Xiaolin Yin; Wei Lu; Wanteng Liu; Jing-Ming Guo; Jiwu Huang; Yun-Qing Shi

Pairwise Relations Oriented Discriminative Regression

Chao Zhang; Huaxiong Li; Yuhua Qian; Chunlin Chen; Yang Gao

CasQNet: Intrinsic Image Decomposition Based on Cascaded Quotient Network

Yupeng Ma; Xiaoyue Jiang; Zhaoqiang Xia; Moncef Gabbouj; Xiaoyi Feng

Cross-Age Identity Difference Analysis Model Based on Image Pairs for Age Invariant Face Verification

Lingshuang Du; Haifeng Hu

Deep Spatial-Spectral Subspace Clustering for Hyperspectral Image

Jianjun Lei; Xinyu Li; Bo Peng; Leyuan Fang; Nam Ling; Qingming Huang

Positive and Negative Label-Driven Nonnegative Matrix Factorization

Wenhui Wu; Yuheng Jia; Shiqi Wang; Ran Wang; Hongfei Fan; Sam Kwong

Foreground-Background Parallel Compression With Residual Encoding for Surveillance Video

Lirong Wu; Kejie Huang; Haibin Shen; Lianli Gao

Scale-Residual Learning Network for Scene Text Detection

Yuanqiang Cai; Chang Liu; Peirui Cheng; Dawei Du; Libo Zhang; Weiqiang Wang; Qixiang Ye

DotSCN: Group Re-Identification via Domain-Transferred Single and Couple Representation Learning

Ziling Huang; Zheng Wang; Chung-Chi Tsai; Shin’ichi Satoh; Chia-Wen Lin

Improving Visual Relationship Detection With Two-Stage Correlation Exploitation

Hao Zhou; Chongyang Zhang; Muming Zhao; Yan Luo; Chuanping Hu

Semantic-Aware Occlusion-Robust Network for Occluded Person Re-Identification

Xiaokang Zhang; Yan Yan; Jing-Hao Xue; Yang Hua; Hanzi Wang

Coverless Image Steganography Based on Multi-Object Recognition

Yuanjing Luo; Jiaohua Qin; Xuyu Xiang; Yun Tan

Multi-Scale Structured Dictionary Learning for 3-D Point Cloud Attribute Compression

Yangmei Shen; Wenrui Dai; Chenglin Li; Junni Zou; Hongkai Xiong

Perceptual Hashing With Visual Content Understanding for Reduced-Reference Screen Content Image Quality Assessment

Ziqing Huang; Shiguang Liu

A Distortion-Aware Multi-Task Learning Framework for Fractional Interpolation in Video Coding

Liangwei Yu; Liquan Shen; Hao Yang; Xuhao Jiang; Bo Yan

Hybrid Coding of Spatiotemporal Spike Data for a Bio-Inspired Camera

Lin Zhu; Siwei Dong; Tiejun Huang; Yonghong Tian

Unsupervised Deep Multi-Similarity Hashing With Semantic Structure for Image Retrieval

Qibing Qin; Lei Huang; Zhiqiang Wei; Kezhen Xie; Wenfeng Zhang

Learning Dual Semantic Relations With Graph Attention for Image-Text Matching

Keyu Wen; Xiaodong Gu; Qingrong Cheng

A Design of Image Dehazing Engine Using DTE and DAE Techniques

Yu-Hsuan Lee; Sheng-Jie Tang

A Common Method of Share Authentication in Image Secret Sharing

Xuehu Yan; Yuliang Lu; Ching-Nung Yang; Xinpeng Zhang; Shudong Wang

Secure Robust JPEG Steganography Based on AutoEncoder with Adaptive BCH Encoding

Wei Lu; Junhong Zhang; Xianfeng Zhao; Weiming Zhang; Jiwu Huang