August 2019, Volume 29, Issue 8

Mean Curvature Is a Good Regularization for Image Processing
Yuanhao Gong
Stabilization of Traffic Videos Based on Both Foreground and Background Feature Trajectories
Qiang Ling; Minda Zhao
How to Assess the Quality of Compressed Surveillance Videos Using Face Recognition
Wen Heng; Tingting Jiang; Wen Gao
Blind Video Quality Assessment With Weakly Supervised Learning and Resampling Strategy
Yu Zhang; Xinbo Gao; Lihuo He; Wen Lu; Ran He
Spatiotemporal Feature Integration and Model Fusion for Full Reference Video Quality Assessment
Christos G. Bampis; Zhi Li; Alan C. Bovik
Reversible Data Hiding With Automatic Brightness Preserving Contrast Enhancement
Suah Kim; Rolf Lussi; Xiaochao Qu; Fangjun Huang; Hyoung Joong Kim
A High Capacity Multi-Level Approach for Reversible Data Hiding in Encrypted Images
Haoli Ge; Yan Chen; Zhenxing Qian; Jianjun Wang
Image Recapture Prevention Using Secure Display Schemes on Polarized 3D System
Sang-Keun Ji; Heung-Kyu Lee
Cascaded Deep Networks With Multiple Receptive Fields for Infrared Image Super-Resolution
Zewei He; Siliang Tang; Jiangxin Yang; Yanlong Cao; Michael Ying Yang; Yanpeng Cao
Deeply Supervised Depth Map Super-Resolution as Novel View Synthesis
Xibin Song; Yuchao Dai; Xueying Qin
Generating Realistic Videos From Keyframes With Concatenated GANs
Shiping Wen; Weiwei Liu; Yin Yang; Tingwen Huang; Zhigang Zeng
BDPK: Bayesian Dehazing Using Prior Knowledge
Mingye Ju; Can Ding; Dengyin Zhang; Y. Jay Guo
LDS-Inspired Residual Networks
Anastasios Dimou; Dimitrios Ataloglou; Kosmas Dimitropoulos; Federico Alvarez; Petros Daras
Motion Estimation for Fisheye Video With an Application to Temporal Resolution Enhancement
Andrea Eichenseer; Michel Bätz; André Kaup
Hybrid Modeling of Non-Rigid Scenes From RGBD Cameras
Charles Malleson; Jean-Yves Guillemaut; Adrian Hilton
Action Recognition With Spatio–Temporal Visual Attention on Skeleton Image Sequences
Zhengyuan Yang; Yuncheng Li; Jianchao Yang; Jiebo Luo
Hierarchically Learned View-Invariant Representations for Cross-View Action Recognition
Yang Liu; Zhaoyang Lu; Jing Li; Tao Yang
Revisiting Jump-Diffusion Process for Visual Tracking: A Reinforcement Learning Approach
Xiaobai Liu; Qian Xu; Thuan Chau; Yadong Mu; Lei Zhu; Shuicheng Yan
Learning Compact Appearance Representation for Video-Based Person Re-Identification
Wei Zhang; Shengnan Hu; Kan Liu; Zhengjun Zha
Person Re-Identification by Semantic Region Representation and Topology Constraint
Jianjun Lei; Lijie Niu; Huazhu Fu; Bo Peng; Qingming Huang; Chunping Hou
A Face Alignment Accelerator Based on Optimized Coarse-to-Fine Shape Searching
Leibo Liu; Qiang Wang; Wenping Zhu; Huiyu Mo; Tianchen Wang; Shouyi Yin; Yiyu Shi; Shaojun Wei
Dual-Stream Recurrent Neural Network for Video Captioning
Ning Xu; An-An Liu; Yongkang Wong; Yongdong Zhang; Weizhi Nie; Yuting Su; Mohan Kankanhalli
Multiple Description Convolutional Neural Networks for Image Compression
Lijun Zhao; Huihui Bai; Anhong Wang; Yao Zhao
Performance Analysis of Depth Intra-Coding in 3D-HEVC
Gustavo Sanchez; Jarbas Silveira; Luciano V. Agostini; César Marcon
A Real-Time Convolutional Neural Network for Super-Resolution on FPGA With Applications to 4K UHD 60 fps Video Services
Yongwoo Kim; Jae-Seok Choi; Munchurl Kim