Guest Editorial Introduction to the Special Section on Representation Learning for Visual Content Understanding

Jiwen Lu; Yuxin Peng; Guo-Jun Qi; Jun Yu

Semi-Supervised Cross-Modality Action Recognition by Latent Tensor Transfer Learning

Chengcheng Jia; Zhengming Ding; Yu Kong; Yun Fu

Progressive Cross-Camera Soft-Label Learning for Semi-Supervised Person Re-Identification

Lei Qi; Lei Wang; Jing Huo; Yinghuan Shi; Yang Gao

Age Factor Removal Network Based on Transfer Learning and Adversarial Learning for Cross-Age Face Recognition

Lingshuang Du; Haifeng Hu; Yongbo Wu

Towards Effective Deep Embedding for Zero-Shot Learning

Lei Zhang; Peng Wang; Lingqiao Liu; Chunhua Shen; Wei Wei; Yanning Zhang; Anton van den Hengel

Fast Hue-Division-Based Selective Color Transfer

Karen Panetta; Long Bao; Sos Agaian

Few-Shot Visual Classification Using Image Pairs With Binary Transformation

Chunjie Zhang; Chenghua Li; Jian Cheng

Graph Interaction Networks for Relation Transfer in Human Activity Videos

Yansong Tang; Yi Wei; Xumin Yu; Jiwen Lu; Jie Zhou

3D Mapping and 6D Pose Computation for Real Time Augmented Reality on Cylindrical Objects

Fulin Tang; Yihong Wu; Xiaohui Hou; Haibin Ling

Learned 3D Shape Representations Using Fused Geometrically Augmented Images: Application to Facial Expression and Action Unit Detection

Bilal Taha; Munawar Hayat; Stefano Berretti; Dimitrios Hatzinakos; Naoufel Werghi

Data Augmentation Using Random Image Cropping and Patching for Deep CNNs

Ryo Takahashi; Takashi Matsubara; Kuniaki Uehara

Real-Time Reconfigurable Processor to Detect Similarities in Compressed Video Using Generalized Hough Transformation

Sergio R. Geninatti; Eduardo I. Boemo

Adversarial Learning for Depth and Viewpoint Estimation From a Single Image

Saddam Abdulwahab; Hatem A. Rashwan; Miguel Ángel García; Mohammed Jabreel; Sylvie Chambon; Domenec Puig

SwipeCut: Interactive Segmentation via Seed Grouping

Ding-Jie Chen; Hwann-Tzong Chen; Long-Wen Chang

Hypothesis Testing Based Tracking With Spatio-Temporal Joint Interaction Modeling

Hao Sheng; Yang Zhang; Yubin Wu; Shuai Wang; Weifeng Lyu; Wei Ke; Zhang Xiong

Spatio-Temporal Deep Q-Networks for Human Activity Localization

Wanru Xu; Jian Yu; Zhenjiang Miao; Lili Wan; Qiang Ji

Egocentric Analysis of Dash-Cam Videos for Vehicle Forensics

Ambuj Mehrish; Prerna Singh; Puneet Jain; A. V. Subramanyam; Mohan Kankanhalli

An Adaptive Global and Local Tone Mapping Algorithm Implemented on FPGA

Prasoon Ambalathankandy; Masayuki Ikebe; Takayuki Yoshida; Takeshi Shimada; Shinya Takamaeda; Masato Motomura; Tetsuya Asai

Modeling the Perceptual Quality of Viewport Adaptive Omnidirectional Video Streaming

Shaowei Xie; Yiling Xu; Qiu Shen; Zhan Ma; Wenjun Zhang

A YCbCr Color Depth Packing Method and its Extension for 3D Video Broadcasting Services

Jar-Ferr Yang; Kuan-Ting Lee; Guan-Cheng Chen; Wei-Jong Yang; Lu Yu

Image Correspondence With CUR Decomposition-Based Graph Completion and Matching

Sheheryar Khan; Mehmood Nawaz; Xu Guoxia; Hong Yan

Frank-Wolfe Network: An Interpretable Deep Structure for Non-Sparse Coding

Dong Liu; Ke Sun; Zhangyang Wang; Runsheng Liu; Zheng-Jun Zha

Binary Image Steganalysis Based on Histogram of Structuring Elements

Wei Lu; Ruipeng Li; Lingwen Zeng; Junjia Chen; Jiwu Huang; Yun-Qing Shi

Depth-Guided Pixel Dimming With Saliency-Oriented Power-Saving Transformation for Stereoscope AMOLED Displays

Ping-Chen Tsai; Peter Chondro; Shanq-Jang Ruan

A Comparison of Correlation Filter-Based Trackers and Struck Trackers

Jinqiao Wang; Linyu Zheng; Ming Tang; Jiayi Feng

Mask-Aware Networks for Crowd Counting

Shengqin Jiang; Xiaobo Lu; Yinjie Lei; Lingqiao Liu

Show, Tell and Summarize: Dense Video Captioning Using Visual Cue Aided Sentence Summarization

Zhiwang Zhang; Dong Xu; Wanli Ouyang; Chuanqi Tan

Fine-Grained Age Estimation in the Wild With Attention LSTM Networks

Ke Zhang; Na Liu; Xingfang Yuan; Xinyao Guo; Ce Gao; Zhenbing Zhao; Zhanyu Ma

Visual Tracking by Structurally Optimizing Pre-Trained CNN

Chang Liu; Peng Liu; Wei Zhao; Xianglong Tang

Novel Chroma Sampling Methods for CFA Video Compression in AVC, HEVC and VVC

Ting-Lan Lin; Yi-Chieh Yu; Kun-Hu Jiang; Chi-Fu Liang; Pei-Sin Liaw

Compressed Pseudo-Analog Transmission System for Remote Sensing Images Over Bandwidth-Constrained Wireless Channels

Yongqiang Gui; Hancheng Lu; Xiaoda Jiang; Feng Wu; Chang Wen Chen

Channel Impulsive Noise Mitigation for Linear Video Coding Schemes

Shuo Zheng; Marco Cagnazzo; Michel Kieffer

A Meta-Learning Framework for Learning Multi-User Preferences in QoE Optimization of DASH

Liangyu Huo; Zulin Wang; Mai Xu; Yong Li; Zhiguo Ding; Hao Wang

Semi-Heterogeneous Three-Way Joint Embedding Network for Sketch-Based Image Retrieval

Jianjun Lei; Yuxin Song; Bo Peng; Zhanyu Ma; Ling Shao; Yi-Zhe Song

A Memory-Efficient Hardware Architecture for Connected Component Labeling in Embedded System

Chen Zhao; Wu Gao; Feiping Nie

VLSI Architecture for Enhanced Approximate Message Passing Algorithm

Kota Naga Srinivasaro Batta; Indrajit Chakrabarti

Efficient Privacy-Preserving Anomaly Detection and Localization in Bitstream Video

Jianting Guo; Peijia Zheng; Jiwu Huang

Blind Quality Assessment for Cartoon Images

Yuan Chen; Yang Zhao; Shujie Li; Wangmeng Zuo; Wei Jia; Xiaoping Liu

A Pipelined 2D Transform Architecture Supporting Mixed Block Sizes for the VVC Standard

Yibo Fan; Yixuan Zeng; Heming Sun; Jiro Katto; Xiaoyang Zeng