Guest Editorial Stability and Robustness of Power Grids With High Penetration of Power Electronics

Meng Huang; Josep M. Guerrero; Tyrone Fernando; Sinan Li; Chi K. Michael Tse

Nonlinear Modeling of Multi-Converter Systems Within DC-Link Timescale

Ziqian Yang; Jiawei Yu; Jürgen Kurths; Meng Zhan

Small-Signal Stability Analysis Method for Hybrid AC–DC Systems With Multiple DC Buses

Yang Li; Zhikang Shuai; Junbin Fang; Xiangyang Wu; Z. John Shen

Dynamic Inertia Evaluation for type-3 Wind Turbines Based on Inertia Function

Xiang Guo; Donghai Zhu; Xudong Zou; Bingchen Jiang; Yihang Yang; Yong Kang; Li Peng

Analytical Determination of Fast-Scale Instability Boundaries for Current Mode Controlled DC–DC Converters With CPL and Closed Voltage Loop

Abdelali El Aroudi; Mohammed S. Al-Numay; Reham Haroun; Guidong Zhang

Transformerless Three-Level Flying-Capacitor Step-Up PV Micro-Inverter Without Electrolytic Capacitors

Wenlong Qi; Minghao Wang; Sinan Li

Resilient Power Converter: A Grid-Connected Converter With Disturbance/Attack Resiliency via Multi-Timescale Current Limiting Scheme

Xiaoming Zha; Yushuang Liu; Meng Huang

Enhancing Transient Stability of PLL-Synchronized Converters by Introducing Voltage Normalization Control

Chao Wu; Xiaoling Xiong; Mads Graungaard Taul; Frede Blaabjerg

Maximum Virtual Inertia From DC-Link Capacitors Considering System Stability at Voltage Control Timescale

Qiao Peng; Jingyang Fang; Yongheng Yang; Tianqi Liu; Frede Blaabjerg

Impedance-Based Analysis of Control Interactions in Weak-Grid-Tied PMSG Wind Turbines

Bin Liu; Zhen Li; Xi Zhang; Xiaoliang Dong; Xiangdong Liu

Coordinated Control Strategy of Virtual Synchronous Generator Based on Adaptive Moment of Inertia and Virtual Impedance

Mingwei Ren; Tong Li; Kai Shi; Peifeng Xu; Yuxin Sun

Stability Improvement of Pulse Power Supply With Dual-Inductance Active Storage Unit Using Hysteresis Current Control

Ping Yang; Xi Chen; Rongqian Chen; Yusheng Peng; Songrong Wu; Jianping Xu

A Novel Power and Signal Composite Modulation Strategy for CCC-Based SRG in Distributed Microgrid

Yingchun Hua; Dongsheng Yu; Kecheng Li; Yihua Hu; Tyrone Fernando

Revealing Structural and Functional Vulnerability of Power Grids to Cascading Failures

Junyuan Fang; Jiajing Wu; Zibin Zheng; Chi K. Tse

Distributed Sliding Mode Observer-Based Secondary Control for DC Microgrids Under Cyber-Attacks

Yajie Jiang; Yun Yang; Siew-Chong Tan; Shu Yuen Hui

Deception Attack Detection of Isolated DC Microgrids Under Consensus- Based Distributed Voltage Control Architecture

Donghan Shi; Pengfeng Lin; Yu Wang; Chia-Chi Chu; Yan Xu; Peng Wang

Design of Nonlinear Droop Control in DC Microgrid for Desired Voltage Regulation and Current Sharing Accuracy

Yaoyao Zhang; Xiaohui Qu; Maodong Tang; Ruoyu Yao; Wu Chen

Frequency Trajectory Planning Based Strategy for Improving Frequency Stability of Droop-Controlled Inverter Based Standalone Power Systems

Liansong Xiong; Lei Liu; Xiaokang Liu; Yonghui Liu

A Novel Node Flexibility Evaluation Method of Active Distribution Network for SNOP Integration

Yewei Chen; Jianjun Sun; Xiaoming Zha; Yanhong Yang; Feng Xu

Optimal Allocation and Sizing of Synchronous Condensers in Weak Grids With Increased Penetration of Wind and Solar Farms

Sajjad Hadavi; Milad Zarif Mansour; Behrooz Bahrani

A Completely Distributed Economic Dispatching Strategy Considering Capacity Constraints

Hua Han; Xinyu Chen; Zhangjie Liu; Yonglu Liu; Mei Su; Shimiao Chen