Guest Editorial: Programmable Metamaterials for Software-Defined Electromagnetic Control

Sergi Abadal; Tie-Jun Cui; Tony Low; Julius Georgiou

Programmable Metamaterials for Software-Defined Electromagnetic Control: Circuits, Systems, and Architectures

Sergi Abadal; Tie-Jun Cui; Tony Low; Julius Georgiou

Programmable Coding Metasurface for Dual-Band Independent Real-Time Beam Control

Na Zhang; Ke Chen; Yilin Zheng; Qi Hu; Kai Qu; Junming Zhao; Jian Wang; Yijun Feng

Programmable High-Order OAM-Carrying Beams for Direct-Modulation Wireless Communications

Ya Shuang; Hanting Zhao; Wei Ji; Tie Jun Cui; Lianlin Li

SoftCharge: Software Defined Multi-Device Wireless Charging Over Large Surfaces

Kai Li; Ufuk Muncuk; M. Yousof Naderi; Kaushik Roy Chowdhury

Millimeter-Wave Imaging Using 1-Bit Programmable Metasurface: Simulation Model, Design, and Experiment

Jiaqi Han; Long Li; Shuncheng Tian; Guangyao Liu; Haixia Liu; Yan Shi

Error Analysis of Programmable Metasurfaces for Beam Steering

Hamidreza Taghvaee; Albert Cabellos-Aparicio; Julius Georgiou; Sergi Abadal

Reprogrammable Spatiotemporally Modulated Graphene-Based Functional Metasurfaces

Hamid Rajabalipanah; Ali Abdolali; Kasra Rouhi

Idling Energy Modeling and Reduction in Energy Harvesting Terahertz Nanonetworks for Controlling Software-Defined Metamaterials

Filip Lemic; Chong Han; Jeroen Famaey

TSV Antennas for Multi-Band Wireless Communication

Vasil Pano; Ibrahim Tekin; Isikcan Yilmaz; Yuqiao Liu; Kapil R. Dandekar; Baris Taskin

Coding Programmable Metasurfaces Based on Deep Learning Techniques

Tao Shan; Xiaotian Pan; Maokun Li; Shenheng Xu; Fan Yang

A Hybrid Strategy for the Discovery and Design of Photonic Structures

Zhaocheng Liu; Lakshmi Raju; Dayu Zhu; Wenshan Cai

Analytical Calculation of Radiation Characteristics of Metasurface-Based Solar Antennas “SOLANTs” With Uniform and Non-Uniform Cells

Mohamadreza Fathizade; Leila Yousefi; Vahid Rezaei