Sachin Taneja

Sachin Taneja

Affiliation
Intel Labs, USA