Outstanding Paper Awards

2023 Award Recipients

Guillemin-Cauer Award Recipients

Paper Title: Neuromorphic Dynamics of Chua Corsage Memristor

Peipei Jin
Guangyi Wang
Yan Liang
Herbert Ho-Ching Iu
Leon O. Chua

Darlington Award Recipients

Paper Title: How to Build a Memristive Integrate-and-Fire Model for Spiking Neuronal Signal Generation

Sung Mo Kang, Donguk Choi,
Jason K Eshraghian, Peng Zhou,
Jieun Kim, Bai-Sun Kong,
Xiaojian Zhu, Ahmet Samil Demirkol,
Alon Ascoli, Ronald Tetzlaff,
Wei D Lu, Leon O Chua

BioCAS Transactions Best Paper Award Recipients

Paper Title: A 13.34uW Event-Driven Patient-Specific ANN Cardiac Arrhythmia Classifier for Wearable ECG Sensors

Yang Zhao
Zhongxia Shang
Yong Lian

CSVT Transactions Best Paper Award Recipients

Paper Title: Deep Frame Prediction for Video Coding

H. Choi
I. V. Bajić

VLSI Transactions Best Paper Award Recipients

Paper Title: Designing Novel AAD Pooling in Hardware for a Convolutional Neural Network Accelerator

Kasem Khalil
Omar Eldash
Ashok Kumar
Magdy Bayoumi

Outstanding Young Author Award

Paper Title: Lossy Point Cloud Geometry Compression via End-to-End Learning

J. Wang
H. Zhu
H. Liu
Z. Ma